مصاحبه اختصاصی با جناب آقای مهندس مسعود معصوم بیگلو مدیرعامل هلدینگ آذران دومان سهند( نوین پلاست، آذران فویل، سهند)

هلدینگ آذران دومان سهند در سال گذشته، بیش از90% تولیدات خود را به کشورهای آسیای میانه، عراق، سوریه، ترکیه و افغانستان صادر کرده است. این میزان صادرات دستاورد چشمگیری برای آذران دومان سهند محسوب می شود و نشان دهنده جایگاه ویژه آن در بازارهای بین المللی است. مدیرعامل هلدینگ آذران دومان سهند در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معماری و دکوراسیون داخلی(میدکس) با هدف معرفی محصولات و خدمات جدید خود،حضوری چشمگیر دارد. به همین مناسبت با مسعود معصوم بیگلو مدیرعامل این هلدینگ گفت و گویی انجام داده ایم: مســعود معصــوم بیگلــو گفــت: هلدینــگ آذران دومــان ســهند، با ســه برنــد تجاری نوین پلاســت تولیدکننــده تایل های پی وی ســی 60 در 60، آذران فویل تولیدکننده روکش های هات اســتمپ و سهند تولیدکننــده انــواع تینر، چســب لمینت، لاک یووی، سیلر پلی اورتانی و مرکب روکش هات اســتمپ، در زمینه تولید محصولات ساختمانی و صنعتی فعالیــت می نماید. این واحد دارای 9001:2015 ISO است. وی با اشــاره به برنامه های توسعه ای ایــن مجموعــه اظهار داشــت: راه انــدازی خطــوط تولیــد مــواد اولیه مــورد نیاز محصــولات، یکی از مهم تریــن برنامه های توســعه ای هلدینگ آذران دومان ســهند است. این اقــدام، مزایای متعــددی برای شــرکت و اقتصــاد کشــور دارد. با راه اندازی خطوط تولیــد مواد اولیه، علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، باعث کاهش قیمت تمام شــده محصولات و افزایــش رقابت پذیری شــرکت در بازارهای داخلی و خارجی می شــود. علاوه بر این، راه اندازی خطوط تولید مــواد اولیــه، باعث تأمیــن خوراک ســایر تولیدکنندگان این بخش نیز می شود. مدیرعامــل هلدینــگ آذران دومان ســهند افــزود: مجموعه ما،با بهره گیری از دانــش فنی روز دنیا و اســتفاده از مواد اولیــه باکیفیت، محصولاتی با اســتانداردهای جهانی تولید می نماید. این امر باعث شــده اســت محصــولات مــا در بازارهای صادراتی نیز مــورد اســتقبال قرار گیرد. وی با اشــاره بــه دســتاوردهای صادراتی گفت: در سال گذشته، بیش از ۹0 درصد تولیدات ما به کشورهای آسیای میانه، عراق، ســوریه، ترکیه و افغانســتان صادر شــده است. این میزان صادرات، دستاورد چشمگیری برای آذران دومان ســهند محسوب می شود و نشــان دهنده جایگاه ویژه آن در بازارهای بین المللی اســت. با توجه بــه روند رو به رشــد صادرات محصولات، در ســال های آینده نیزشاهد افزایش صــادرات مجموعه خواهیم بود. مســعود معصوم بیگلو با اشــاره به چالش هــای پیش رو عنــوان کرد: تحریم های بانکــی، یکی از مهم ترین چالش های پیش روی تولیدکنندگان ایرانی اســت. این تحریم هــا، باعث اختلال در روند انتقــال ارز و تأمین مواد اولیه مورد نیــاز تولیدکنندگان می شود. در شرایط فعلی، عدم ثبات قیمت مــواد اولیه داخلــی، نیز یکی از مشــکلات مهــم تولیدکنندگان ایرانی است. از ســوی دیگر نوسانات قیمــت مــواد اولیه، باعــث افزایش ریســک تولید و کاهش ســودآوری تولیدکنندگان می شود. وی در پایان گفت: هلدینگ آذران دومان ســهند، بــه عنــوان یکی از حامیان اصلی نمایشــگاه بین المللی معمــاری و دکوراســیون داخلــی (میدکس)، در ایــن رویداد حضوری چشــمگیر دارد. این شرکت، با هدف معرفی محصــولات و خدمات جدید خود، از جمله مرکــب روکش هات اســتمپ که برای اولین بار در ایران تولید شــده اســت، در نمایشــگاه امســال حضــور دارد. مرکب روکش هــات اســتمپ، محصولی از شــرکت آذران دومان ســهند با اســتفاده از فناوری هــای روز دنیا تولید شــده است. 

اشتراک گذاری

کاربر گرامی اگر از محتوا موجود در این صفحه خوشتان آمده است می توانید توسط دکمه های زیر آن را با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

فیسبوک
توئیتر
لینکداین
واتساپ
تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *