نوار آلومینیومی

  (Strip Foil) انواع نوار آلومینیومی 

      Strip Foil: AD 942
      Strip Foil: AD 946
      Strip Foil: AD 941
      Strip Foil: AD 940
      Strip Foil: AD 900 KC
      Strip Foil: AD 914-2
      Strip Foil: AD 917 HP59
      Strip Foil: AD 916
      Strip Foil: AD 906 C