معرفی شرکت

شرکت آذران دومان سهند با استعانت از خالق متعال در سال ۱۳۸۹ به منظور تهیه و تولید مــواد مصرفی کارخانجـات شیمیـایی و سلولزی تاسیس گردید و هـدف اصلی آن تامیـن مـواد اولیه تولیـد کنندگان محصولات پی وی سی و سایر کارخانجات هم ردیـف و وابسته می باشد و تاکنون بـا عمل نمودن به شعــار حـق همیشه بـا مشتـری است توانستـه در اندک مـدت فعـالیت خویش با روش نوین فعـالیت متمرکز به صــورت کلینیکی بـا تهیه تولیـد و توزیـع مرغوب ترین مواد اولیه داخل و خـارج از کشور نیاز آنان را تــامین نموده و در کنار آن نسبـت بـه ارائه خدمـات مهندسی و مشــاوره ای اقدام نماید هدف بنیــادین شرکـت عـلاوه بر عرضه نمـودن مواد اولیه مصرفـی مرغوب نسبت به تهیه و توزیع ماشین آلات مورد نیاز کارخـانجـات به صورت کلینیکی و با متعهد بودن به اینکه فروش آغـاز تعهد به مشتری می باشد با مشتریـان خود به صورت مستمرو پیگیر ارتباط داشتـه و در کنـار فروش محصولات نسبـت به خدمــات فنی و مهنــدسی اقــدام می نماید